Eroare
  • XML Parsing Error at 1:4064. Error 9: Invalid character

Ghid Turistic al Orasului Mioveni

English-version

Ora?ul Mioveni

Ora?ul Tinere?ii ?i al Dacia

Un bun venit în Ora?ul Mioveni!

Se continu? tradi?ia înainta?ilor s?i, dezvoltând atât economia, agricultura, turismul ?i serviciile pentru popula?ie, dar ?i via?a spiritual?, men?inându-se ca o zon? distinct? în cadrul României, fiind o punte de leg?tur? între trecut, prezent ?i viitor, între România ?i Europa. Cu o economie puternic?, cu un deosebit poten?ial uman ?i beneficiind de resurse naturale semnificative, Mioveniul se situeaza în primele localit??i ale ??rii, din punct de vedere al cre?terii economice ?i are perspective reale de a-?i continua dezvoltarea într-un ritm sus?inut, în toate domeniile vie?ii sociale. Tradi?ionala ospitalitate româneasc? al?turi de frumuse?ea plaiurilor arge?ene ?i de atractivitatea poten?ialului economic, constituie argumente de necontestat în favoarea înscrierii ora?ului Mioveni pe harta priorit??ilor, inclusiv a celor de natur? investi?ional? în turism, pentru viitorii no?tri parteneri interni ?i externi.

 

Ora?ul Mioveni este situat în centrul jude?ului Arge? la 15 Km de municipiul Pite?ti ?i la 125 Km de capitala ??rii, pe DN 73 Pite?ti – C-lung Muscel. Este amplasat în marea unitate geotectonic? Subcarpatic? numit? Depresiunea Getic?, iar din punct de vedere morfologic în zona terminal? estic? a Platformei Cotmeana.

 

Localitatea se învecineaz? cu urm?toarele teritorii:

 

- comuna ?i?e?ti ?i comuna Davide?ti

 

- ora?ul ?tef?ne?ti

 

- comuna C?line?ti

 

- comuna Dârm?ne?ti, Mice?ti ?i M?r?cineni.

 

Ora?ul Mioveni este a?ezat în Podisul Getic, în zona de contact dintre Dealurile Arge?ului ?i Platforma Cânde?ti, în partea central? a jude?ului Arge?. Ca tip mediu de relief, localitatea este a?ezat? în bazinul Arge?ului, pe malul stâng al Arge?elului, la 2.5 km de confluen?a acestuia cu Râul Târgului. Fiind situat la poalele dealului P?durea Valea Mare – Coliba?i în prelungire sudic? cu dealurile Viero?i ?i ?tef?ne?ti, altitudinea la care se afl? ora?ul Mioveni este cuprins? între + 425 m ?i +325 m.

 

Amplasat pe coordonatele 45012' latitudine nordic? ?i 2503' longitudine estic?, ora?ul Mioveni se învecineaz? în prezent la nord cu jude?ele Sibiu ?i Bra?ov, la est cu jude?ul Dâmbovi?a, la sud cu jude?ul Teleorman, la sud-vest cu jude?ul Olt, la vest cu jude?ul Vâlcea.

 

.

 

Suprafa?a localit??ii

 

Localitatea ocup? o suprafa?? de 5.097 ha ?i are în componen?a sa cartierele Mioveni, Coliba?i ?i Racovi?a, Clucereasa ?i F?get.

 

În anul 2010, teritoriul intravilan al ora?ului ocupa 790,25 ha, reprezentând 15,5% din totalul teritoriul administrativ. În aprilie 2010, prin HCL 32/15.04.2010 s-a aprobat trecerea în intravilan a înc? 733 ha. Astfel, în prezent teritoriul intravilan al localit??ii ocup? o suprafa?? de 1523,25 ha, cu 51% mai mare fa?? de 2010.

 

Pân? la sfar?itul acestui an se va trece în intravilan înc? o suprafa?? de 51 ha, exist? în lucru 3 PUZ-uri pentru zone de locuin?e ?i func?iuni complementare, un PUZ în cartierul Coliba?i, al II-lea PUZ pentru zona Coliba?i-F?get, ?i o zon? Coliba?i-Râul Doamnei.

 

Ora?ul Mioveni are o istorie de peste 500 de ani. Prima atestare documentar? dateaza din anul 1485. Denumirea sa vine de la un cneaz local, Mihu (Mihov în slavon?) Mihoveni (Mioveni), f?când referire direct? la locuitorii acestei forma?iuni sociale.

 

Procesul de industrializare ?i urbanizare din perioada comunist?, respectiv înfiin?area celor dou? mari întreprinderi, Întreprinderea de Autoturisme ?i Institutul de Cercet?ri Nucleare a condus la distrugerea gospod?riilor s?te?ti ale localnicilor ?i construirea de blocuri ?i locuin?e-dormitor pentru noii locatari angaja?i care proveneau din diferite zone ale Arge?ului ?i Muscelului. Dar mai mult decât distrugerea vatrei satului, industrializarea a produs adev?rate drame în randul localnicilor care s-au luptat pentru p?strarea identit??ii cultural-istorice, a tradi?iilor pentru acest spa?iu.

 

Pân? în anul 1989, actualul ora? Mioveni a purtat denuminea Coliba?i, comuna suburban? municipiului Pite?ti. La 19.04.1989, prin Decret prezidential aceasta comuna devine din punct de vedere administrativ Orasul Colibasi. Apoi, prin Legea 35/18 mai 1996, emis? de Parlamentul României ?i publicat? în M.O. nr. 102 din 20 mai 1996, Orasul Coliba?i revine la vechea denumire, respectiv Mioveni.

 

La Mioveni avem imagini care reflect? o frumuse?e deosebit? a reliefului, cu un potential de dezvoltare extraordinar, dar ?i o bogat? mo?tenire cultural? ?i religioas?. În numele locuitorilor acestui ora?, v? invit?m s? descoperi?i frumuse?ile, s? ne cunoa?te?i la noi acasa!

Sondaj de opinie

Ce asteptari aveti de la Centrul Cultural pentru 2021?
 

Ziarul "Miovenii"

ziarmiovenii Descopera ultimele noutati publicate in ziarul Miovenii.

deschide

Ziarul "Ghidul Cetateanului"

ghidcetateanlogo Ultimul numar al ziarului "Ghidul Cetateanul".

deschide